Fusiekoorts in het Meetjesland

2714576325

Maldegem onderzoekt fusie met Damme

MALDEGEM – Het gemeentebestuur van Maldegem onderzoekt of een fusie met Damme mogelijk is. Beide besturen voerden vorige woensdag een gesprek maar momenteel is nog geen beslissing genomen. Het gesprek is positief verlopen maar beide besturen zijn ervan overtuigd dat de fusie op alle vlakken een win-win situatie moet zijn. Maldegem en Damme gaan daarom deze zomer het dossier van een mogelijke fusie voorbereiden en de verschillende aspecten in kaart brengen. Pas na de zomer, nadat het dossier volledig is samengesteld, zullen beide besturen een beslissing nemen.

En Eeklo? SMS en E.V.E. ongerust

EEKLO – In Eeklo lijkt er geen schot in de fusiezaak te komen. Oppositiepartij SMS, bij monde van Marc Windey reageert: “SMS is van bij het begin van de legislatuur steeds vragende partij geweest om het initiatief te nemen voor een fusie. We opteerden bij voorkeur voor een grote Meetjeslandse fusie, we hadden er zelfs een naam voor: Meetjesstad. We boden ook aan om mee aan de onderhandelingstafel plaats te nemen en de onderhandelingen niet over te laten aan één man alleen. Dit voorstel werd iedere keer van tafel geveegd met de vage mededeling dat de burgemeester de weg koos van de ‘discrete’ diplomatie. Of die weg ooit werd behandeld en op welke manier, werd nooit meegedeeld. In ieder geval staat nu vast dat er geen enkel resultaat is geboekt, er nooit enig concreet verslag werd uitgebracht van de beweerde onderhandelingen en – vooral – het resultaat nihil is. Zoals de Eeklose burgemeester nu handelt, lijkt dit meer op Calimero: ‘Ze willen niet met Eeklo’.”

Gemiste kans voor gezamenlijke sportinfrastructuur 

Naar aanleiding van de keuze voor een nieuw zwembad werd door SMS het voorstel gebracht om de nieuwe sportinfrastructuur onder te brengen in de buurt van de Expresweg (Teut) in de onmiddellijke nabijheid van de Huisvuilverbrandingsoven, waarvan de warmte kon aangewend worden en in de buurt van de Waterzuivering zodat goedkoop water kon voorzien worden. Op die plaats kon de infrastructuur wegens goede bereikbaarheid via de Expresweg gemakkelijk opengesteld worden voor de omliggende gemeenten. “Ons voorstel werd door de meerderheid weggelachen”, zegt Windey, “Ze kozen liever voor een eigen Eekloos project met alle gevolgen vandien: zware kosten, afbetaling gedurende 30 jaar. Het zou nochtans een prachtige concrete oefening geweest zijn voor dichte intergemeentelijke samenwerking zo mogelijk als opstap naar een nog dichtere samenwerking in de vorm van een fusie.”

Desastreuze gevolgen?

Marc Windey waarschuwt voor de gevolgen indien een fusie uitblijft: “De gevolgen zijn historisch – desastreus op diverse vlakken. Eeklo, als toekomstige kleinste entiteit, verliest zijn statuut, nochtans zo geroemd door de burgemeester, van centrumstad. Men kan immers niet meer spreken van ‘centrum’ als men klein broertje wordt. Eeklo verliest voor vele jaren, bij gebrek aan uitbreiding en middelen, zijn rol als motor in het Meetjeslands gebeuren. De Eeklonaar, reeds getroffen door de hoogste armoede en leegstand, zal verder helemaal alleen moeten instaan voor de financiële gevolgen van een regionale dienstverlening, zoals sportinfrastructuur, wegenis, culturele investeringen… De belastingdruk zal in lengte van jaren, nooit kunnen verminderd worden. Eeklo wordt meer dan ooit een eiland in het Meetjesland: de trein heeft er een eindstation, het industrieterrein loopt dood in de Eeklose vaart… Eeklo loopt een belangrijke financiële injectie mis, 500 euro per inwoner hetzij ca 10 500 000 euro, wat een belangrijke vermindering zou betekenen van de belastingdruk en onze stad wat ademruimte zou kunnen bieden voor andere – dringende – projecten, zoals de herinrichting van het centrum en de doortocht.”

Fusiemogelijkheden: Maldegem?

Indien een grote Meetjeslandse fusie niet mogelijk is, lijkt een fusie met Maldegem volgens SMS een grondige studie waard, gezien de complementariteit en de voordelen voor beide. Windey: “Een fusiebeweging lijkt onvermijdelijk. Nu het nog kan zou een vrijwillige fusie de ideale weg zijn. Een gedwongen fusie is zoals een gedwongen huwelijk. Van bovenaf opgelegd lijkt dit niet veel toekomstperspectieven te bieden. SMS wil op de eerste plaats een grote Meetjeslandse fusie met alle omringende gemeentes. Voor zover dit niet mogelijk zou zijn, wat wij hic et nunc niet weten, en voortgaande op de fusiebewegingen en toenaderingspogingen rondom ons lijkt Maldegem nog de enige uitweg. Hoewel beide gemeenten, blijkbaar om ons niet gekende historische redenen, onder elkaar een zekere rivaliteit/competitie kenden, lijken ze, bij nader onderzoek aan elkaar zeer complementair.”

Complementariteit

“Daar waar Eeklo sterk is in vooral twee domeinen: de verzorging (AZ Alma, Psychiatrisch Ziekenhuis) enerzijds en een pleiade aan onderwijsmogelijkheden anderzijds heeft Maldegem, door zijn meer landelijk karakter, belangrijke troeven inzake woongelegenheid. Ook inzake economische ontwikkeling staat Maldegem verder: een grote industriële zone met mogelijkheden tot uitbreiding. Ook de goede verbinding met E40 is voor Maldegem een belangrijke troef. De Eeklose industriezone ligt in vogelvlucht slechts op enkele kilometer van de Maldegemse. Ook toeristisch zijn er een reeks mogelijkheden: het Schipdonkkanaal als verbinding , naast fietstoerisme ook mogelijkheden voor watertoerisme. De aanwezigheid van het Stoomcentrum is een toeristische troef. De uitbouw ervan richting Eeklo ligt voor het grijpen. Ook inzake openbaar vervoer zijn er mogelijkheden. De nog steeds bestaande spoorverbinding tussen Eeklo en Maldegem zou kunnen volwaardig geëxploiteerd worden, de spoorwegverbinding Gent-Eeklo zou kunnen uitgebreid worden, hetzij met de bestaande trein, hetzij via een lichtrail. Het is niet ondenkbaar dat een halte zou kunnen voorzien worden ter hoogte van de Teut waar mensen dan via het openbaar vervoer AZ Alma zouden kunnen bereiken. Ook het fietswegennet zou kunnen uitgebreid worden richting kust en Brugge. Op die manier zouden mensen uit de nu nog bestaande afzonderlijke entiteiten dichter bij mekaar kunnen gebracht worden. Daarbij komt tenslotte dat één bestuur ongetwijfeld tot efficiëntiewinst zou kunnen leiden en een kostenbesparend effect zou kunnen hebben. Er zijn bijgevolg alleen maar positieve gevolgen voor deze vrijwillige fusie. Indien het grote Meetjeslandse idee niet realiseerbaar is, lijkt de piste richting Maldegem toch wel een grondige studie waard. Een vrijwillige fusie zou voor de beide gemeenten ca 22 000 000eur opleveren.. En wie weet kan aan Maldegem door de fusie met Eeklo ook niet het statuut van stad toegekend worden…”, besluit Windey.

Peter Pauwels, EVE : “Stad Eeklo pakt fusieverhaal verkeerd aan”

web PeterVolgens Peter Pauwels van EVE is de positie van Eeklo in heel het fusieverhaal veel te overheersend: “Het scenario dreigt waarbij Eeklo als centrumstad een heel stuk kleiner is dan de haar omringende (gefuseerde) landelijke gemeenten. De CD&V-promopraatjes werken niet. Eeklo wordt gezien als bouwziek en heeft te kampen met een aantal typisch kleinstedelijke problemen zoals sociale overlast, drugs, criminaliteit, integratie en leegstand. Juist daarom moet Eeklo de omringende gemeenten duidelijke garanties geven inzake verstedelijking en het behoud van het agrarische karakter. Garanties die Eeklo ook kán geven, want een fusie met een kleine stad is voor Kaprijke en eventueel Sint-Laureins misschien wel een stuk interessanter dan een grote landelijke fusie tussen Kaprijke, Assenede en Sint-Laureins. Vaak zie je immers dat bij fusies tussen grote landelijke gemeenten de grootste kern verhoudingsgewijs juist sterker verstedelijkt door een nieuwe concentratie van diensten, handel, onderwijs, enz. dan bij een fusie met een kleine stad waar al deze diensten reeds aanwezig zijn en de omringende kernen hun rurale identiteit zo beter kunnen vrijwaren. Eeklo is per slot van rekening een landelijke stad, helemaal anders dan het uitdijende Gent.”

Toekomstgericht denken als een bedrijf

Volgens Pauwels moeten de criteria ook geografisch zijn, in plaats van politiek geïnspireerd, in die zin is een fusie Eeklo-Lembeke ook historisch verdedigbaar. “Eeklo en Lembeke zijn historisch verwante centra: Lembeke (kwa oppervlakte groter dan de kern van Kaprijke) maakte tot in de 17de eeuw immers deel uit van Eeklo. Lembeke was 400 jaar lang verbonden met Eeklo in vergelijking met de 40 jaar met Kaprijke sinds de fusie van 1977. Eeklo-Kaprijke zou bovendien omzoomd worden door twee van de mooiste bossen van Oost-Vlaanderen: Het Leen en de Lembeekse bossen, wat als toeristische troef kan tellen. Daarenboven zou de gemeente ‘Oosteeklo’ (Assenede) terug aan de oostgrens van ‘Eeklo’ komen te liggen. Kaprijkenaren en Sentenaren komen nu al vaak naar Eeklo voor de markt, de kunstacademie, het zwembad, het Krügerpark, het Leen,… Dat Kaprijke of Sint-Laureins gedomineerd zouden worden door Eeklo? Misschien wordt het wel omgekeerd en wordt op termijn een Kaprijkenaar of Sentenaar burgemeester van Eeklo. Ik zou er als Eeklonaar geen enkel probleem mee hebben. Het lijkt in de communicatie alsof het enkel om de fusiebonus te doen is. Gemeenten die vrijwillig fuseren krijgen namelijk een financiële bonus in de vorm van schuldovername. Ook dat beeld moet weg. Gemeenten fuseren in eerste instantie namelijk niet voor bonussen, maar om net als bij bedrijven toekomstgericht te denken. Om de kwaliteit van dienstverlening op peil te houden, om weerbaarder te zijn. Wil de stad Eeklo echt kosten besparen, moet ze daar als stad ook actief op aansturen door een efficiënter beleid, anders is een fusie gewoon een maat voor niks.”

Gelijkwaardige partners

Pauwels gaat verder: “Zolang het stadsbestuur dus geen duidelijke grenzen stelt aan de verstedelijking en geen bezield toekomstproject brengt om een Meetjeslandse fusie tussen ‘gelijkwaardige partners’ mogelijk te maken, zullen de omliggende gemeenten defensief blijven reageren met een voorliggende fusie tussen Zomergem, Waarschoot en Lovendegem en een samenwerkingsverband tussen Kaprijke, Sint-Laureins en Assenede. Er wordt natuurlijk ook makkelijker over samenwerken gesproken wanneer gemeenten politiek matchen. Fusies zijn echter op zijn slechtst als ze politiek geïnspireerd zijn.”

Lees meer Meetjeslands nieuws

Share This:VORIG ARTIKEL: 

VOLGEND ARTIKEL: